Regulamin - Ogólne Warunki Umów spółki Sklepy Godne Zaufania sp. z o.o.

Część 1: Część ogólna (§§ 1 – 8)

§ 1 Postanowienia ogólne

(1) Niniejszy Regulamin - Ogólne Warunki Umów (dalej: OWU) obowiązują w przypadku zawierania ze spółką Sklepy Godne Zaufania sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-462), ul. Pilotów 22/25 (dalej: SGZ) wszelkich umów, dotyczących oferowanych przez nią produktów, tj. „Regulamin-Service” (dalej: Produkty). Postanowienia innych wzorców umów, które są odmienne lub sprzeczne z OWU, obowiązują wyłącznie za wyraźną zgodą SGZ.

(2) SGZ oferuje Produkty wyłącznie przedsiębiorcom w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego. Wykluczone jest zawieranie umów z osobami będącymi konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

(3) Językiem umowy jest język polski. Klient może wydrukować tekst OWU lub zapisać go w postaci elektronicznej przed złożeniem zamówienia. Aktualne brzmienie OWU dostępne jest w każdej chwili na stronie internetowej SGZ.


§ 2 Zawarcie Umowy

Opisy Produktów prezentowanych przez SGZ na jej stronie internetowej są wiążące. Po wybraniu Produktu oraz podaniu swoich danych identyfikacyjnych Klient może przed wysłaniem zamówienia sprawdzić i zmienić wszystkie wprowadzone przez siebie dane (może to nastąpić także poprzez użycie funkcji „Wstecz” w przeglądarce internetowej) lub zrezygnować ze składania zamówienia. Wysłanie zamówienia następuje poprzez naciśnięcie okienka „Wyślij i zostań członkiem” i jest równoznaczne z przyjęciem przez Klienta oferty SGZ, prowadzącym do zawarcia umowy.


§ 3 Obowiązki Klienta

(1) Produkty mogą być używane przez Klienta wyłącznie na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez niego za pośrednictwem jego strony internetowej. Jeśli Klient prowadzi w Internecie więcej niż jedną działalność (np. więcej niż jeden sklep internetowy), każdą z nich musi zarejestrować w wybranym Produkcie. Produkt przypisany do danej działalności internetowej nie może być wykorzystywany przez Klienta przy prowadzeniu innej działalności. Dla każdego z zamówionych Produktów zawierana jest osobna umowa, chyba że co innego wskazane jest w opisie Produktu.

(2) Klient jest zobowiązany chronić swoje konto w serwisie SGZ przed dostępem osób nieuprawnionych, a także informować SGZ o wszystkich przypadkach uzyskania lub posiadania dostępu do jego konta przez osoby nieuprawnione.


§ 4 Cena i sposób zapłaty

(1) Podane ceny są cenami netto, nie zawierającymi podatku VAT, który jest płatny zgodnie z obowiązującą stawką.

(2) Obowiązującymi cenami za Produkty są ceny podane na stronie SGZ w chwili zawarcia umowy. W przypadku ustalenia przez SGZ i Klienta odmiennych niż standardowe warunków umowy, nie mają one zastosowania do już trwających lub przyszłych umów pomiędzy stronami.

(3) Wynagrodzenie za Produkty płatne jest z góry za jeden rok trwania umowy. W pierwszym roku trwania umowy wynagrodzenie staje się wymagalne z chwilą jej zawarcia. Wynagrodzenie za dalsze lata płatne są pierwszego dnia miesiąca, w którym rozpoczyna swój bieg kolejny rok trwania umowy. Opłaty jednorazowe (jak opłata instalacyjna) są wymagalne z chwilą zawarcia umowy.

(4) W przypadku opóźnienia w płatności przez Klienta SGZ przysługują odsetki ustawowe. Wpłaty częściowe zaliczane są najpierw na ewentualne koszty i odsetki, w dalszej zaś kolejności na najdawniej wymagalne roszczenia główne.

(5) Koszty połączenia z Internetem (koszty telekomunikacyjne) w celu korzystania z portalu SGZ ponosi Klient we własnym zakresie.


§ 5 Czas trwania i zakończenie umowy

(1) Umowa licencyjna na używanie Produktu zawierana jest pomiędzy Stronami na okres 12 miesięcy, chyba że postanowiono inaczej. Po tym czasie umowa ulega automatycznie wydłużeniu o kolejne 12 miesięcy, chyba że nastąpi jej wypowiedzenie przez jedną ze Stron najpóźniej na miesiąc przed upływem terminu jej obowiązywania.

Powyższe postanowienie nie narusza prawa do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z ważnych powodów. W szczególności SGZ ma prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku opóźnienia Klienta w zapłacie należności, które przekracza 14 dni od otrzymania wezwania do zapłaty, jak też w przypadku naruszenia przez Klienta jego obowiązków wynikających z umowy, w szczególności z §§ 3, 12
, 17, 20, 21 ust. 2, 22, 23, 24
OWU.

(2) W przypadku rozwiązania przez SGZ umowy bez wypowiedzenia, Klient zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania.


§ 6 Odpowiedzialność

(1) SGZ nie odpowiada za szkody powstałe w związku z naruszeniem przez Klienta jego obowiązków wynikających z umowy, w szczególności wymogów określonych w §§ 3, 11, 12 OWU. Niezależnie od powyższego zastosowanie znajdują postanowienia ust. 2 – 4 poniżej.

(2) SGZ odpowiada bez ograniczeń za szkody wyrządzone umyślnie, za szkody na osobie, za szkody wynikające z podstępnego zatajenia wady towaru, za szkody wyrządzone przez produkt niebezpieczny oraz w każdym innym przypadku, w którym odpowiedzialność nałożona jest przepisami bezwzględnie obowiązującego prawa. W pozostałym zakresie odpowiedzialność SGZ zostaje wyłączona.

(3) Strony wyłączają swoją odpowiedzialność za szkody wyrządzone nieumyślnie oraz odpowiedzialność za utracone korzyści.

(4) Strony przyjmują do wiadomości, że przy obecnym stanie techniki komunikacja przez Internet może zostać przerwana lub przebiegać w zakłócony sposób. W związku z tym SGZ nie odpowiada za brak stałego i niezakłóconego dostępu do swojej strony internetowej i oferowanych tam Produktów. SGZ gwarantuje jednakże średnią osiągalność swojego serwera w danym roku na poziomie 98%. Z powyższej gwarancji wyłączone są okresy, w których serwer jest nieosiągalny z uwagi na okoliczności niezależne od SGZ (działanie siły wyższej, wyłączenia prądu, nieuprawnione działania osób trzecich, itp.).


§ 7 Przeniesienie praw

Klient nie może przenosić na osoby trzecie praw i roszczeń wynikających z umów zawartych z SGZ.


§ 8 Postanowienia końcowe

(1) Umowa podlega prawu polskiemu z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów.

(2) Miejscem wykonania umowy jest siedziba SGZ.

(3) Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd powszechny właściwy dla siedziby SGZ.

Cześć 2: Regulamin-Service (§§ 9 – 14)


§ 9 Postanowienie wstępne - Regulamin-Service

Postanowienia Części 2. OWU znajdują zastosowanie do Produktu „Regulamin-Service”, uzupełniając postanowienia Części 1. OWU.


§ 10 Przedmiot umowy, udzielenie licencji

(1) Zakres świadczeń dla zamawiającego Regulamin-Service wynika z opisu tego Produktu na stronie SGZ i jest odmienny w zależności od wybranego pakietu. Generowane dla Klienta teksty prawne stanowią utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (tj. z dnia 17.05.2006 r., Dz.U. Nr 90, poz. 631), do których autorskie prawa majątkowe przysługują wyłącznie SGZ.

(2) Na czas trwania umowy SGZ udziela Klientowi niewyłącznej, odpłatnej, nieograniczonej miejscowo, nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z tekstów prawnych przy prowadzeniu określonej w umowie działalności internetowej.

Licencja udzielana jest na okres 12 miesięcy, nie dłużej jednak niż na czas trwania umowy.

Jednocześnie SGZ umożliwia Klientowi pobieranie wygenerowanych tekstów prawnych, na korzystanie z których udzielono licencji.

(3) Klient po zalogowaniu się na swoje konto otrzymuje możliwość indywidualnego konfigurowania tekstów prawnych dla swojej działalności internetowej, ustawiając różne opcje w wyświetlanych zakładkach. Gotowe teksty mogą być ściągnięte przez Klienta z poziomu konta użytkownika lub dostarczone mu za pośrednictwem interfejsu, o ile funkcja ta została aktywowana dla danej działalności internetowej Klienta.

(4) Teksty prawne zostały stworzone do wykorzystania przy sprzedaży towarów konsumentom (lub dodatkowo także przedsiębiorcom), mającym stałe miejsce pobytu (siedzibę) na terytorium Polski. W tekstach uwzględniono sytuację, w której sprzedaż towarów następuje wyłącznie przy użyciu funkcji „Koszyk” (bez produktów przeznaczonych do ściągnięcia z serwera, produktów dostępnych „w chmurze”).

(5) Teksty prawne stworzone zostały wyłącznie na podstawie prawa powszechnie obowiązującego na terenie Polski i mogą być wykorzystywane jedynie do sprzedaży, dla której wyłącznym prawem obowiązującym jest prawo polskie.

(6) Udostępnienie tekstów prawnych nie stanowi w żadnym przypadku doradztwa prawnego. W razie wątpliwości prawnych, Klient zobowiązany jest zasięgnąć porady u podmiotów wyspecjalizowanych w tym zakresie (radcy prawni, adwokaci).


§ 11 Obowiązki Klienta

(1) Klient zobowiązany jest odpowiedzieć rzetelnie i wyczerpująco na wszystkie pytania zadane przez edytor tekstów prawnych. Pola przeznaczone do swobodnego wpisywania informacji powinny być uzupełnione wyłącznie informacjami i w sposób, jaki przewidziane są dla tego pola. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za rzetelność podanych przez siebie danych.

(2) Klient zobowiązany jest do przeczytania tekstów wygenerowanych na podstawie podanych przez niego danych i do sprawdzenia ich pod kątem zupełności i logicznej poprawności. Klient zobowiązany jest dbać o to, aby dane podane na jego stornie internetowej nie były sprzeczne z danymi podanymi w edytorze tekstów prawnych SGZ.

(3) W przypadku zmiany danych wprowadzonych przez Klienta uprzednio w edytorze tekstów prawnych, Klient zobowiązany jest ponownie w całości wygenerować i zaktualizować teksty na swojej stronie.


§ 12 Korzystanie z wygenerowanych tekstów prawnych

(1) Teksty prawne nie mogą być zmieniane lub uzupełniane bez zgody SGZ. Zakaz dotyczy także dokonywania skreśleń. Teksty prawne nie mogą być używane w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem, ani też udostępniane innym w celu ich użycia. Teksty przeznaczone są wyłącznie na potrzeby danej działalności Klienta, prowadzonej pod konkretnym adresem URL.

(2) W przypadku aktualizacji tekstów prawnych z uwagi na zmiany w prawie lub orzecznictwie, na adres e-mail Klienta zostanie przesłana stosowna informacja (serwis aktualizacyjny). Poprzez wysłanie wiadomości e-mail SGZ spełnia swój obowiązek poinformowania o wprowadzonych zmianach. W związku z powyższym Klient zapewnia, że podany przez niego adres e-mail jest prawidłowy oraz że odbiór poczty nie jest blokowany przez jakiekolwiek urządzenia lub oprogramowanie, w szczególności przez filtry spamu. Klient zapewnia stały odbiór i implementację zmian podawanych przez serwis aktualizacyjny.

(3) Klient zobowiązany jest do stałej aktualizacji tekstów prawnych udostępnianych na swojej stronie. W przypadku braku wykonania obowiązku aktualizacji tekstów prawnych na swojej stronie Klient ponosi wszelkie związane z tym ryzyko i odpowiedzialność.


§ 13 Gwarancja przejęcia odpowiedzialności

(1) SGZ udziela na czas obowiązywania umowy następującej gwarancji:

Klient zwolniony jest z wszelkich uzasadnionych roszczeń pieniężnych spowodowanych użyciem tekstów prawnych zgodnie z umową, kierowanych do niego przez osoby trzecie w związku z naruszeniem ich praw. SGZ przejmuje koszty konieczne do ochrony praw Klienta przed sądami powszechnymi i przed Sądem Najwyższym (koszty sądowe i koszty zastępstwa procesowego wg stawek ustalonych przepisami prawa).

(2) W przypadku zgłoszenia roszczeń przez osoby trzecie Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować SGZ o tym zdarzeniu oraz przedstawić pełne i rzetelne informacje oraz dokumenty związane z tą sprawą w celu sprawdzenia i podjęcia środków ochrony prawnej. Klient zobowiązany jest do współdziałania w ewentualnym sporze, w szczególności przez składanie zgodnych z prawdą oświadczeń koniecznych do poparcia pojętej linii obrony.

(3) W przypadku braku akceptacji dla działań podjętych przez SGZ w sprawie objętej gwarancją przejęcia odpowiedzialności, Klient powinien niezwłocznie złożyć odpowiednie zastrzeżenia. Jeśli po rozpatrzeniu zastrzeżeń nie dojdzie do porozumienia pomiędzy Klientem i SGZ, SGZ ma prawo odmówić dalszych świadczeń z tytułu udzielonej gwarancji. § 13 ust. 1 OWU pozostaje nienaruszony.

(4) Roszczenia z udzielonej gwarancji wygasają w przypadku naruszenia przez Klienta jego obowiązków wynikających z §§ 11, 12 i 13 ust. 2 OWU.


§ 14 Następstwa wygaśnięcia umowy

Wraz z wygaśnięciem stosunku wynikającego z umowy wygasa prawo do korzystania z tekstów prawnych, jak również ochrona wynikająca z gwarancji przejęcia odpowiedzialności.