Jakie zmiany czekają w grudniu sprzedawców internetowych?

Grudzień będzie dla sprzedawców internetowych z pewnością miesiącem pracowitym. Nie tylko wzrost sprzedaży związany ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia, ale także nadchodzące zmiany w przepisach prawa, będą wymagały od sprzedawców wzmożonej uwagi. 25 grudnia wchodzi w życie ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz.U. 2014 poz. 827). Ustawa o prawach konsumenta implementuje z opóźnieniem do porządku prawnego przepisy dyrektywy w sprawie praw konsumentów, a także porządkuje przepisy o odpowiedzialności sprzedawcy za wady towaru. Nowa ustawa przynosi wiele zmian między innymi dla sprzedawców internetowych.

Główny zakres zmian, jakie wprowadziła wspomniana dyrektywa w sprawie praw konsumentów dotyczy przede wszystkim obowiązków informacyjnych przedsiębiorców zawierających umowy z konsumentami, w tym między innymi umowy na odległość (umowy zawarte bez jednoczesnej fizycznej obecności stron z wykorzystaniem środka porozumiewania się na odległość), wymogów formalnych związanych z zawieraniem takich umów, a także prawa konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Tutaj istotną zmianą było wprowadzenie w państwach członkowskich jednolitego terminu do odstąpienia od umowy w wysokości 14 dni. Mówiąc o zmianach należy mieć na uwadze założenia dyrektywy. Celem wspomnianej dyrektywy było ujednolicenie w państwach członkowskich przepisów o ochronie kosnumenta, a także osiągnięcie wyższego poziomu ochrony konsumenta. Dokładne informacje o tym jakie zmiany przyniosła dyrektywa konsumencka, którą implementuje ustawa o prawach konsumenta, znajdą Państwo w przygotowanej przez nas broszurze informacyjnej.

Ustawa o prawach konsumenta odnosi się nie tylko do zmian dyktowanych dyrektywą konsumencką. Istotna zmiana dotyczy także odpowiedzialności sprzedawcy za wady towaru. Wraz z wejściem w życie ustawy o prawach konsumenta traci moc ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Dla umów zawartych po 25 grudnia odpowiedzialność sprzedawcy za wady towaru określały będą znowelizowane przepisy kodeksu cywilnego niezależnie od tego czy klientem będzie przedsiębiorca, czy konsument. W ten sposób regulacja będzie bardziej przejrzysta i korzystnie zmieni się sytuacja prawna kupującego będącego konsumentem. Do tej pory odpowiedzialność za wady towaru regulowana była na podstawie dwóch ustaw, odrębnie w stosunkach przedsiębiorcy z konsumentem i sprzedaży w obrocie między przedsiębiorcami. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo tutaj.

Podsumowanie: Ustawa o prawach konsumenta i jej przepisy bezpośrednio dotyczą sprzedawców internetowych i prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Aby być na bieżąco ze zmianami w regulacjach prawnych i bezpiecznie prowadzić handel internetowy, ważnym jest, aby w zgiełku przedświątecznym znaleźć chwilę na bliższe zapoznanie się z nowymi przepisami. Niezbędnym będzie także wprowadzenie odpowiednich zmian w sklepie i stosowanie nowych przepisów ustawy o prawach konsumenta w działalności handlowej.

 


z powrotem